Privacybeleid IENAG

Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. IENAG houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • IENAG: IENAG - die Internet Energieagentur GmbH & co KG, de verantwoordelijke, gevestigd te Münster (Duitsland), Habichtshöhe 13-13A.
 • Persoonsgegevens: alle tot een individuele persoon herleidbare gegevens.
 • Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot die persoonsgegevens vanaf het verzamelen tot aan het vernietigen.
 • Bezoeker: bezoeker van onze website, die niet noodzakelijkerwijs ook een abonnee of gratis aanmelder is.

Actief verstrekte informatie

Als u zich gratis aanmeldt, verstuurt u uw (persoons)gegevens (zoals: naam, voornamen, voorletters, titulatuur en geslacht, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en bank- en/of girorekeningnummer) naar Benergy via een beveiligde verbinding waardoor anderen uw gegevens niet kunnen inzien.

Passief verstrekte informatie

Bij het surfen over het internet stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, ons (maar mogelijk ook anderen) in staat om gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het 'IP-nummer' van de computer waarmee u over het internet surft, het besturingssysteem, de internetbrowser die u gebruikt en de internetpagina's die u bekijkt. Benergy kan met deze gegevens de kwaliteit en toegankelijkheid van zijn internetpagina's verbeteren. Zo komen we op deze manier te weten welke pagina's veel en welke weinig worden bekeken. Voor zover we deze gegevens gebruiken, is het altijd anoniem en getotaliseerd.

Cookies

IENAG maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het systeem van de bezoeker zelf worden opgeslagen. We gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies: de voorkeuren van bezoekers die energiecontracten vergelijken worden opgeslagen in cookies. Stel dat u alleen stroomcontracten wenst te vergelijken, dan zorgt de cookie ervoor dat u dat niet telkens opnieuw hoeft door te geven. Ook voor bijvoorbeeld het inloggen op het forum worden cookies gebruikt om uw gebruikersnaam en wachtwoord te onthouden, of voor de social media functionaliteiten op de sites.
 • Meet cookies: de bezoekersaantallen worden bijgehouden door middel van Google Analytics, waarvoor cookies worden geplaatst. 

Welke informatie wordt met deze cookies vastgelegd?

Dit kunnen gegevens zijn die u heeft ingevuld op de site. Verder worden vanuit meetcookies en cookies voor social media  gebruiker-id's geplaatst waarmee bijgehouden kan worden op welke pagina's u bent geweest. Cookies bevatten geen persoonsgegevens. IENAG kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren.

Wie hebben toegang tot deze gegevens?

De functionele cookies die betrekking hebben op de werking van de site kunnen gelezen worden door IENAG. De meetcookies die geplaatst worden door Google Analytics kunnen door Google en eventuele partners benaderd worden. Google gebruikt cookies om te “onthouden” dat je onze website hebt bezocht. De cookies die geplaatst worden voor social-media kunnen door die aanbieders en eventuele partners gelezen worden (zie hiervoor het privacybeleid van Facebook, Twitter en Google+). IENAG heeft geen toegang tot gegevens in de meetcookies of social-media cookies.

In- en uitschakelen van cookies en verwijderen

Hoe u cookies in- of uitschakelt of verwijdert, vindt u in de Help-functie van uw browser.

Doel en inhoud van de gegevensverwerking

De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de IENAG ContractWekker of worden via een beveiligde verbinding (SSL) verzonden, via een van onze partners naar de door u gekozen energieleverancier om uw bestelling te behandelen. 

De gegevens worden gebruikt om:

 • Een herinneringsmailtje te sturen voor het aflopen van uw energiecontract.
 • Uw aanvraag voor energiediensten af te kunnen handelen en u te kunnen informeren over het verloop daarvan.
 • Nieuwe diensten te kunnen ontwikkelen
 • Onze diensten te kunnen analyseren, onderhouden, verbeteren en beschermen
 • Aan wet- en regelgeving te voldoen.

Bewaren van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bij IENAG niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt.

Het verstrekken van de persoonsgegevens

IENAG verstrekt uw gegevens onder geen beding aan enige andere partij als onze partners behoudens voor zover de behandeling van aanmeldingen of wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze verklaring omschreven doelen gebruikt. De door u gekozen  aanbieder heeft eigen verplichtingen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de behandeling van uw gegevens door hen verwijzen wij naar de toepasselijke privacyverklaring van deze aanbieder.

 

Recht van inzage en correctie

U heeft altijd het recht van inzage in de gegevens die IENAG over u in bezit heeft. U heeft het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. U kunt deze gegevens schriftelijk opvragen door een brief te sturen naar: IENAG . Internet Energieagentur GmbH & co. KG, Habichtshöhe 13-13A, 48151 Münster - Duitsland. Vermeld in de brief uw volledige adres (ook evt. e-mailadres) en uw verzoek tot inzage. U ontvangt dan binnen vier weken van ons een overzicht. Hiervoor brengen wij u per keer € 5,- in rekening. 

Recht van verzet

Als u niet langer prijs stelt op onze informatie of als u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres of (mobiele) telefoonnummer wilt intrekken, kunt u dit schriftelijk doorgeven door een brief naar ons te sturen. Binnen een maand stopt de informatievoorziening  waarvoor u zich heeft afgemeld.

Geheimhouding

De medewerkers van IENAG, IENAG zelf en zij die in opdracht van IENAG toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft IENAG verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Zodra u op een beveiligde gedeelte van de site klikt, wordt er een beveiligde verbinding tot stand gebracht. IENAG maakt hierbij gebruik van de SSL (Secure Socket Layer). Deze op internet gangbare techniek wordt door veel websites gebruikt om op een veilige, versleutelde manier gegevens uit te wisselen.

SSL zorgt ervoor dat de informatie tussen uw pc en IENAG is gecodeerd. Een eigenschap van SSL is dat gegevens worden versleuteld met een digitale sleutel. Deze sleutel is aanwezig in het certificaat dat uw browser ontvangt zodra u gebruikmaakt van het beveiligde gedeelte van IENAG (https).

Inwerkingtreding en wijziging reglement

IENAG behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Eventuele aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen via info@ienag.com.

Geactualiseerd: 30-04-2016